W Raciborzu

Portal informacyjny o bazach noclegowych w polskich i zagranicznych miejscowościach oraz turystyce

ANALIZA ŻYCIORYSU LHOTSKY’EGO

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Na podstawie analizy jego życiorysu, prac, sygnowania nazwiska nie wydaje się, aby miał większy tytuł do polskości niż Beniowski i Forster. Rów­nież jego udział w powstaniu listopadowym wydaje się wątpliwy, gdyż na podstawie jego własnych danych bio­graficznych był w tym czasie w Brazylii.Ów Lhotsky, jak podają źródła australijskie doktor medycyny i członek Królewskiego Towarzystwa Botanicz­nego w Monachium, po dosyć rozległych podróżach, które umożliwiło mu stypendium króla bawarskiego , przybvł do Australii w 1832 r. Początkowo pragnął wstąpić do służby kolonialnej w charakterze zoologa muzeum w Syd­ney, gdy to jednakże zawiodło zorganizował w 1834 r. z pomocą rządu wyprawę na południe od Sydney, do okręgu Monaro, położonego na północo-wschód od Alp Australijskich. Po powrocie z trzymiesięcznej wyprawy Lhotsky zaczął drukować o niej sprawozdanie pt. A Jour- ney from Sydney to the Australian Alps undertaken in the months of January, February and March, 1834.

by admin | tags : | 0

POWIĄZANIA POLSKIE Z ODKRYCIAMI NA OCEANIE SPOKOJNYM

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Do wczesnych powiązań polskich z okresem wielkich odkryć na Oceanie Spokojnym można zaliczyć również: fakt przetłumaczenia Dziennika sławnego żeglarza i od­krywcy Abla Tasmana   przez głośnego orientalistę Karola Wojdę  otrzymał ten dziennik od J. Banksa wspomnianego. Jak mówi notatka na tejże stronie Wojdę interesował się bardzo podróżami, czego dowodem jest nie tylko przetłumaczenie na angielski wspomnianego wyżej Dziennika, jego prace afrykanistyczne, przyjaźń ze słynnymi podróżnikami, jak Banks i Forsterowie, lecz również fakt zrecenzowania przez niego pracy J. D. Mi- chaelisa o drodze lądowej do Indii. Wypowiadał się też na temat archeologii Palmiry („Archeologia”, t. VI, s. 130—132).  

by admin | tags : | 0

STRONY RODZINNE

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Słownik Lekarzów Polskich Kośmińskiego cytując Historią Szkół Łukaszewicza podaje, że Forster „…obowiązki te chlubnie sprawował”. Współczesny historyk zoologii G. Brzęk mówi, że „…wykłady jego słynęły z wysokiego poziomu naukowego”.Mogło się wydawać, że w tych warunkach Forster zostanie w Wilnie na dłużej. Tutaj założył dom i ożenił się, tutaj przyszło na świat pierwsze jego dziecko , w tym okresie odmówił objęcia katedry w Wiedniu, którą mu  proponował cesarz austriacki, tutaj wreszcie w mowie wygłoszonej na uniwersytecie mówi o „stronach ro­dzinnych” (patrios lares), o „najmiłościwiej nam panu­jącym królu Stanisławie Auguście”(ćlementissimi Regis nostri, Stanislai Augusti), o „całej ojczyźnie” (universae patriae).

by admin | tags : | 0

ZAPROSZENIE FORESTERA

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Spowodowała również między innymi zaproszenie Forstera w 1884 r. do przy­jazdu do Wilna i do objęcia w tamtejszym uniwersytecie(zwanym wówczas Szkołą Główną) katedry historii na­turalnej po J. E. Gilibercie.Polskie koła urzędowe przyjazd Forstera do Polski traktowały jako powrót do ojczyzny. Prymas M. Ponia­towski, brat królewski, angażując Forstera w imieniu Komisji Edukacji Narodowej i polecając go opiece doktora P. Czempińskiego, radcy dworu, tak pisał w liście do tego ostatniego : „Forster nie omieszka z przyjemnością wrócić do Polski i przyjąć z gorliwością zaproszenie, które przez nasze usta daje mu Ojczyzna, aby wspólnie z nami pracował dla jej dobra”.  

by admin | tags : | 0

EKSPEDYCJA W CELU ZBADANIA MOŻLIWOŚCI STAŁEGO OSADNICTWA W TYM KRAJU

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Około 1900 r. Celiński poprowadzi} ekspedycję naukową do zaludnionego tylko przez koczu­jące plemiona Indian Gran Chaco, w celu zbadania możli­wości stałego osadnictwa w tym kraju. Ekspedycja przeciągnęła się dwa lata, w czasie których Celiński był odcięty całkowicie od cywilizacji. Mimo to w pamiętni­kach swoich nazywa ten okres najprzyjemniejszym w ży­ciu. Po kilkunastu latach Celiński udał się ponownie do Gran Chaco, tym razem dla przeprowadzenia tam prac geodezyjnych oraz analizy gleb. Drugi pobyt Polaka w Gran Chaco był znacznie krótszy, gdyż trwał tylko dziesięć miesięcy.Warto wspomnieć, że cytowany w poprzednich rozdzia­łach wybitny geolog, profesor Rudolf Zuber, wśród swych rozległych podróży po czterech częściach świata przybył również w 1887 r. i do Argentyny, gdzie przeprowadzał badania geologiczne u podnóża Andów Patagońskich i w Cieśninie Magellana.

by admin | tags : | 0

CIĘŻAR I POPULARNOŚĆ PROWADZONYCH NAUK

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Obecnie wulkan ten, nie uchodzący za wygasły, nosi nazwę Lanin, a wysokość jego podawana jest na 3776 m. Wynika z tego, że nazwa nadana przez Zapałowicza nie utrzymała się, lub że nie wiedząc o tym nadał on z pobudek patriotycznych nazwę górze, która nazwę już posiadała .W drugiej połowie XIX w. podróże Polaków do Ame­ryki Południowej stają się coraz liczniejsze, tak liczne, że niepodobna ich wszystkich w tym miejscu zarejestrować. Wprawdzie ciężarem swoich prac naukowych i popular­nością w kraju ojczystym nie dorównują one podróżom podejmowanym przez wymienionych wyżej badaczy, nie­mniej jednak — dla pełniejszego obrazu — warto wspo­mnieć przynajmniej o niektórych z nich w największym skrócie. 

by admin | tags : | 0